OuderenzorgZiekten

Duur zorgstelsel moet binnenkort verleden tijd zijn

posted by Thomas maart 3, 2016 0 comments
Een duur zorgstelsel

Sinds het begin van deze eeuw zijn de zorgkosten meer dan verdubbeld en kampen we met een duur zorgstelsel: van 46,9 miljard euro in 2000 tot 95 miljard over heel 2014. Ook als percentage van het Nederlandse BBP zijn de zorgkosten gestegen: in 2000 waren de zorgkosten goed voor 11,2% terwijl dit aandeel in 2014 was gegroeid naar 14,5%. Dit terwijl tussen 1980 en 2000 dit percentage vrijwel stabiel was.

De oorzaken van een duur zorgstelsel

De grootste oorzaak zou de vergrijzing zijn: door het ouder worden van de Nederlandse samenleving stijgen de gemiddelde zorgkosten aanzienlijk. Daarnaast is het inkomen (ook van zorgverleners en verzekeraars) toegenomen gedurende de afgelopen jaren, wat ook leidt tot hogere zorgkosten. Ook  heeft een beleidswijziging rond de eeuwwisseling gezorgd voor een stijging in de kosten: waar voor 2000 een strikt beleid gehanteerd werd met lage kosten maar lange wachtlijsten als gevolg, was dit naar de eeuwwisseling niet meer het geval: de kosten stegen aanzienlijk maar de wachtlijsten werden succesvol weggewerkt.

Hervormingen in 2015

Om de kosten terug te dringen heeft de overheid het zorgstelsel in 2015 vrijwel volledig omgegooid. Een greep uit de meest ingrijpende veranderingen: het AWBZ werd onderverdeeld onder bestaande wetten (Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet) en nieuwe wetten (Wet langdurige zorg en de Jeugdwet).  Met deze wijziging hoopt de overheid de kosten terug te kunnen dringen en tegelijkertijd te kunnen zorgen voor een zorgstelsel dat beter aansluit bij de wensen. Zo is één van de wensen dat mensen die langdurige zorg nodig hebben langer thuis kunnen wonen doordat de benodigde zorg ingekocht kan worden en bovendien thuis geleverd wordt. Ook wil de overheid dat door de Wet maatschappelijke zorg (Wmz) de naasten van zorgbehoevenden meer hulp krijgen van familie en vrienden. Daarnaast moet de zorgverzekeringswet (Zvw) ervoor zorgen dat zorg aan huis vanuit het basispakket vergoed wordt. Tot slot is ook de jeugdzorg veranderd door de Jeugdwet: dit wordt niet meer landelijk geregeld onder bureau Jeugdzorg maar is sinds 2015 in handen van de gemeenten, met uitzondering van de intensieve zorg, welke onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt.

Er is dus veel verandert in 2015. Een duur zorgstelsel moet binnenkort tot het verleden horen als het aan de overheid ligt. Ook moeten de wijzigingen zorgen voor meer op maat gemaakte zorg die voldoet aan de specifieke wensen van de zorgconsument. Maar hiermee zijn de kosten voor de consument niet lager geworden. Sterker nog: vaak loopt men toch nog tegen onverwachte kosten aan zoals behandelingen die niet meer worden vergoed of zorghulpmiddelen die niet gedekt zijn. Een positieve noot als afsluiter is in dit geval dan wel dat er tegenwoordig een grotere concurrentie is onder zorgverleners wat de kosten enigszins drukt. Ook is het aanbod aan zorghulpmiddelen de afgelopen jaren toegenomen: Waar men voorheen vrijwel altijd was toegewezen op bijvoorbeeld de thuiszorgwinkel of huren van hulpmiddelen bij het ziekenhuis zelf, is zorghulpmiddelen huren tegenwoordig ook mogelijk bij andere partijen.

Conclusie

Ondanks dat de kosten niet snel lijken te dalen, lijken ze de komende tijd ook niet meer te gaan stijgen. Het lijkt er bovendien ook sterk op dat het Nederlandse zorgstelsel bestand is gemaakt tegen de toekomst en de daarbij behorende vergrijzing, stijgende gemiddelde leeftijd en het tekort aan zorgverleners wat langzaamaan lijkt af te nemen.

Interessante andere posts

Leave a Comment